Suprim a Novial98en hempagine / Hintrim a vordesien direktorie

Novial98 -> Deutsch/English/Français/Castellano

G

gable sb. E: ~ F: ~, pignon D: Giebel

gaje sb. E: pledge, pawn F: gage D: Pfand
gajar, vb. E: pawn F: mettre en gage D: versetzen
gajatorie, sb. E: pawnshop F: mont-de-piété D: Pfandhaus

gale sb. E: gall(nut) F: galle D: Gall(apfel)

gale sb. E: gala F: gala
gale-veste
gale-dinee

galanti adj. E: gallant (to ladies) F: galant D: galant

galere sb. E: galley F: ~ D: ~
galere-sklave, sb.

galerie sb. E: & F: & D: ~

galione sb.

galone sb. E: ~, trimming, lace of gold, etc. F: ~ D: ~, Borte, Litze

galope sb.
galopar, vb.

galoshe sb.

galvani adj.
galvanizar, vb.
* galvanoplasti, adj.

game sb. E: gamut, scale F: ~ D: Tonleiter

gambe sb. (Femure e pede es partes del g.) E: leg F: jambe D: Bein

gambite sb.
gambitar, vb.

ganar vb. E: gain, earn, win F: gagner D: gewinnen, verdienen

ganglione sb.

gangrene sb. E: ~ F: ~ D: ~, Brand (med.)

ganse sb. E: goose F: oie D: Gans
ganso, sb. E: gander F: jars D: Gänserich

gante sb. E: glove F: ~ D: Handschuh

gapar vb. E: gape D: gaffen, badauder

garaje sb. E: garage F: garage D: Garage

garante sb. E: warranter F: garant D: Bürge
garantar, vb. E: guarantee, warrant F: ~ D: ~
garantanse, sb. E: guarantee F: & D: -tie, Bürgschaft

garbe sb. E: sheaf (of wheat, etc.) F: gerbe D: ~

garde sb. E: guard (group) F: ~ D: ~
gardano, sb. E: member of the Guard
gardar, vb. E: ~ F: ~ D: behüten, bewachen
gardiste, sb.

gardene sb. E: ~ F: jardin D: Garten
gardenere, sb.
gardeniste, sb.

gardenie sb.

garglar vb. E: gargle F: gargariser D: gurgeln

garnir vb. E: furnish, supply, stock, garnish F: ~ D: ~, besetzen, versehen (flagged irr)
* garniture, sb.
* garnisone, sb. E: garrison F: ~ D: ~

garsone sb. E: waiter/waitress F: garçon (de café) D: Kellner, Ober

gase sb. E: gas F: & D: gas
gasali, adj.
gasoidi, adj.
gasosi, adj.
* gasometre, sb.
* gasoline, sb.

gasone sb. E: turf, grass F: gazon D: Rasen (flagged gras)

gaste sb. E: guest F: hôte D: ~

gastronome sb.
gastronomie, sb.

gazele sb.

gelatine sb.

gelbi adj. E: yellow F: jaune D: gelb

genealoge sb.
genealogie, sb.

general(i) adj. E: general F: general D: generell, allgemein (flagged generale)
generalizar, vb.
generalizatione, sb.
* generalo, sb. E: & F: & D: ~
* generalisimo, sb.

generatione sb. E: generation F: & D: ~

generatore sb.

genese sb. E: genesis F: ~ D: Genesis (?)

genie sb. E: genius F: ~ D: ~
genial, adj.
geniosi, adj. E: ingenious

genitar vb. E: beget F: engendrer D: (er)zeugen
genitanse, sb.
genital, adj.
geniture, sb.

genitive sb.

genre sb. E: genus, kind F: ~ D: Gattung, Genus (flagged genus)
genral, adj. E: generic F: générique

genue sb. E: knee F: genou D: Knie

genus (gram.) sb. E: gender F: genre D: Geschlecht (cf. sexu) (flagged US-genre)

geodesie sb.

geografe sb.
geografie, sb.

geologe sb.
geologie, sb.

geometre sb.
geometrie, sb.

geranie sb.

germani sb. E: ~ F: allemand D: deutsch (flagged ESE)
germane, sb.
germanum (lingue), sb.
germanim, adv. in germanum
germanizar, vb. D: verdeutschen
Germania, sb. E: Germany F: Allemagne D: Deutschland

gerunde sb.

geste sb. E: gesture F: ~ D: ~, Gebärde
gestar, vb. E: gesticulate F: faire des gestes, gesticuler D: gestikulieren

gichete sb. E: wicket, ticket-office (window) F: guichet D: Schalter, Schiebefenster

gidar vb. E: guide, lead, show the way F: guider D: leiten, führen
gidere, sb.

giganti adj. E: gigantic F: gigantique D: gigantisch
gigante, sb. E: giant F: géant D: Riese

gilde sb. E: guild F: corporation D: Gilde, Zunft

gilotine sb.
gilotinar, vb.

gimnastike sb.
gimnastikar, vb.
gimnastikere, sb.
gimnastikiste, sb.
gimnastikatorie, sb. E: gymnasium

gipse sb. E: gypsum (plaster) F: plâtre D: ~

girafe sb.

giro sb. (flagged O)

giroskope sb.

gitare sb.
gitarar, vb.

gladiatore sb.

glane sb. E: acorn F: gland D: Eichel

glande sb. E: gland, glandule F: ~ D: Druse

glase sb. (por at drinkar) E: glass F: verre D: Glas (cf. vitre)

glasie sb. E: ice F: glace D: Eis
glasial, adj.
glasieskar, vb. E: freeze F: geler D: frieren
* glasiere, sb. [insted glasiiere] E: glacier F: & D: Gletscher

glati adj. E: smooth F: lisse, uni D: ~
glatizar, vb. E: smooth, iron F: lisser, repasser D: glatten, bügeln

glebe sb. E: clod of earth F: ~ D: (Erd)scholle

glidar vb. E: glide F: glisser D: gleiten

glinar vb. E: glean F: glaner D: Ähren lesen

gliserine sb. E: glycerine F: & D: [-yc-]

globe sb. E: globe, orb F: globe D: Globus, Kugel

glorie sb. E: glory F: gloire D: Glorie, Ruhm
gloriosi, adj.

glose sb. E: gloss, literal definition F: glosse D: Gloss (?)
glosesie, sb.

glote sb. E: glottis F: ~ D: ~, Stimmritze

glue sb. E: glue F: ~ D: Leim
gluar, vb.

glutar vb. E: swallow, gulp F: engloutir, avaler D: (ver)schlucken (flagged gl)
glutasi, adj. E: gluttonous F: glouton D: gefrässig

glutene sb. E: & F: & D: ~

gneise sb.

gnome sb.

gnosti adj.
gnostisme, sb.

gnue sb. E: gnu

gobeline sb.

golfe sb. (luda g.) E: & F: & D: ~

gondole sb.

gorile sb.

goti adj. E: Gothic F: gotique D: gotisch (flagged ESE)

goute sb. E: gout F: goutte (maladie) D: Gicht (flagged AU)

-grad (adj->adv)
kelkigrad E: to some extent, fairly, rather F: jusqu'à un certain degré, un peu, assez D: einigermassen, ziemlich
altigrad

grade sb. E: grade, degree, step, rank F: degré D: Grad, Stufe
gradal, adj.
gradizar, sb.

grafi adj. E: graphic F: graphique D: graphisch
* grafite, sb.

grafologe sb.
grafologie, sb.

graftar vb. E: graft (of plants) F: greffer D: pfropfen

grame sb.

gramatike sb.
gramatikal, adj.

grane sb. E: grain F: & D: Korn (einer Pflanze, eines Stoffes), Gran

grandi adj. E: great, big, large F: ~ D: gross
granditate, sb.
grandizar, vb.
grandisi, adj. enormi

grandiosi adj. E: grandiose, grand F: ~ D: ~, grossartig

granite sb.

grantar vb. E: grant, allow, award, concede F: accorder, concéder D: bewilligen, gewähren

granule sb. E: granule F: ~ D: Körnchen (med.)

grape sb. E: cluster, bunch (of flowers, fruits) F: grappe D: Büschel, Traube (v. Früchten, Blüten) (flagged grape)

grase sb. E: fat, grease F: graisse D: Fett, Schmalz
grasosi, adj. E: fat, greasy F: gras D: fett, schmierig

grasil(i) adj. E: ~, slender, svelte F: ~ D: schlank

gratar vb. E: scratch, claw, grate F: gratter D: kratzen

gratie sb. E: grace F: grace D: Grazie, Anmut
gratiosi, adj. E: graceful

gratifikar vb. E: gratify F: gratifier D: gratifizieren, vergüten, zuwenden

gratuit(i) adj. E: gratuitous, free F: ~ D: unentgeltlich
gratuitim, adj. E: gratis F: & D: gratis, umsonst

gratular vb. E: congratulate F: féliciter D: gratulieren, beglückwünschen
gratulanse, sb.
gratulatione, sb.

grav(i) adj. E: grave, heavy, weighty, momentous, low (note) F: grave, lourd D: schwer, gewichtig, ernst

gravele sb. E: gravel F: gravelle, gravier D: Griess, Kies

gravid(i) adj. E: pregnant F: enceinte D: ~, schwanger, trächtig
graviditate, sb.
gravidizar, vb.

gravitar vb. E: gravitate F: graviter D: gravitieren
gravitatione, sb.

grek(i) adj. E: Greek F: grec D: griechisch (flagged ESE)
greke, sb.
grekum (lingue), sb.
Grekie, sb. E: Greece F: Grèce D: Griechenland

grele sb. E: hail(stone) F: grêle (grain de) D: Hagel(korn)
grelar, vb.
grelanse, sb. E: hailstorm F: temps de grêle D: Hagelwetter

gremie sb. E: lap, (fig. bosom) F: giron, sein D: Schoss (flagged ?)

grenade sb. E: grenade F: ~ D: (Hand)granate
grenadiere, sb.

grifone sb. E: griffon, gryphon F: ~ D: Greif

grile sb. E: grill, gridiron F: gril D: Bratrost
grilar, vb. E: grill, broil F: griller D: rösten

grilie sb. E: cricket (insect) F: grillon D: Grille, Heimchell

grimase sb. E: grimace F: & D: ~
grimasar, vb.

grinsar vb. E: gnash, grind F: grincer D: knirschell (per dentes)

gripe sb. E: grippe, flu, influenza F: ~ D: ~, Schnupfenfieber

gris(i) adj. E: grey F: gris D: grau

grog(e) sb.

gros(i) adj. E: gross, thick, bulky F: gros D: dick, untersetzt, stark
* grosim, adj. grosim e detalim F: en gros
grosiste, sb. E: grocer, wholesaler F: négociant en gros D: Grosskaufmann

grosele sb. E: gooseberry F: groseille D: Stachelbeere
groseliere, sb.

grosier(i) adj. E: coarse, rude, blunt F: ~ D: grob, ungeschliffen

grote sb. E: grotto F: & D: grotte

groteski adj. E: grotesque F: & D: ~

grue sb. (fogle) E: crane F: ~ D: Kranich (cf. krane)

grume sb. E: groom F: & D: (groom)

gruniar vb. E: grunt, growl F: grogner, grommeler D: grunzen, brumme(l)n

grupe sb. E: group F: & D: ~
grupar, vb. E: group F: ~ D: -pieren

gruse sb. E: grouse, ptarmigan F: coq de bruyère D: Waldhuhn

guache sb. E: & F: & D: gouache

guano sb. (flagged O)

guere sb. E: war F: guerre D: Krieg (cf. milite)
guerar, vb.
guerere, sb.

gulfe sb. E: gulf F: & D: golf(e), Meerbusen

gume sb. E: gum F: gomme D: Gummi

gurde sb. E: gourd F: gourde D: Flaschenkuirbis, Kallebasse

gurmande sb. E: gourmand, glutton F: gourmand D: essgierig, leckerhaft

guste sb. E: taste F: goût D: Geschmack
gustar, vb. D: kosten, schmecken

gute sb. E: drop (of liquid) F: goutte D: Tropfen
gutar, vb. E: drip, trickle D: tropfen, traufeln
gutopim, adv. E: in drops F: goutte à goutte D: tropfenweise

gutapercha sb. (flagged huh)

guture sb. E: (internal) throat F: gosier D: Kehle
gutural, adj.

guvernar vb. E: govern F: ~ D: lenken, regieren
guvernantesie, sb. guvernamente
guvernere, sb.
* guvernamente, sb.